LỄ DÂNG CON thực hiện tại HT Savannah

Go down

LỄ DÂNG CON thực hiện tại HT Savannah Empty LỄ DÂNG CON thực hiện tại HT Savannah

Post by Admin on Mon Mar 02, 2015 10:07 am

LỄ DÂNG CON thực hiện tại HT Savannah
Mục Sư Phan Thượng Trực


LỄ DÂNG CON
(Mục Sư nói trước Hội Thánh)
Con trẻ là niềm vui lớn của Chúa. Con trẻ là một trong những quà tặng vĩ đại nhất Ngài ban cho cả vợ và chồng. Thi-thiên 127: 3 tuyên bố rằng "Con là một di sản từ Chúa, con một phần thưởng từ Ngài." Bởi vì trẻ em là một món quà từ Thiên Chúa, cho nên dâng con trẻ cho Chúa và hứa nguyện nuôi dạy chúng nó là điều nên làm, mà hôm nay trước mặt Hội Thánh anh và chị Joel và Evonn đang thực hiện.
God loves children. He takes great pleasure in them. They are one of the greatest gifts He gives to husbands and wives. Psalm 127:3 proclaims that "Sons are a heritage from the Lord, children a reward from Him." Because children are a gift from God, it is natural that Christian parents present and dedicate their child to God.
(Parent hold the child go to pulpit, Pastor talk to parent.)
In the same way, Mr. Joel and Mrs. Evonn today bring their children, presenting first themselves and then Ethan and Eivory Taveres before the Lord our God. Accompanying them in making this commitment are grandparent. And witnessing this as well is the Church.

Mr. Joel and Mrs. Evonn , I call your attention to the commands of God recorded in Holy Bible. tells us: " Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on their children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up."
Mr. Joel and Mrs. Evonn , by coming forward before God and his people, do you hereby declare your desire to dedicate yourselves and your children to the Lord? If so, please respond by saying "we do." ("We do.")
Having come freely, I ask now that you enter into the following commitment in the presence of God and his people (Wife hands child to husband as a sign of his spiritual headship in the family).
Mr. Joel and Mrs. Evonn , You are will teach and guide Ethan and Eivory Taveres may walk in the abundant life that Christ offers, do you PARENTS vow by God's help and in partnership with the church, to provide Ethan and Eivory Taveres a Christian home of love and peace, to raise them in the truth of our Lord's instruction, and to encourage them to one day trust Jesus Christ as his Savior and Lord? ("We do.")
(Pastor talk to grandparent.)
Mr. Pat and Mrs. Catherine and also Mrs. Dong Huynh, please standup
Dear Mr. Pat and Mrs. Catherine and Mrs. Dong Huynh,
By coming forward before God and his people, do you hereby declare your desire to help Mr. Joel and Mrs. Evonn fulfill the vow they have just made by becoming Ethan and Eivory Taveres godparents-grandparent? If so, please respond by saying "we do." in front of church.
("We do.")
By coming forward before God and his people, who is relative to Ethan and Eivory have the same commitment that provides love, raise them in Christian and Bible, help them when they need please standing-up: (wait for stand-up)
Dear friend and relative who have a commitment in the presence of God and his people, if you are agree in partnership with the church for Ethan and Eivory in the future. Then all of you say, "I do"

(Mục Sư nói trước Hội Thánh)
Cuối cùng, tôi yêu cầu Hội thánh cùng đứng lên trong lời hứa nguyện này.
Là tín hữu trong lời hứa trước Chúa Ba Ngôi, chúng ta có trách nhiệm dạy cho thế hệ trẻ của chúng ta về Chúa và con đường của Ngài dẫn đến cứu chuộc đời đời. Chúa phán qua Giô-ên trong 1:3 rằng Hãy kể chuyện nầy lại cho con cái các ngươi; con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó, con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo lệnh cho chúng ta nói về công việc của Thiên Chúa.
Hôm nay chúng ta làm lễ dâng con trẻ này trước ngôi Thiên Chúa, quí vị có hứa với Ngài rằng quý vị sẽ giúp gia đình này nuôi dưỡng và dạy dỗ con trẻ này đi theo Ngài, đi trong đưòng lối Ngài, tìm kiếm sự cứu chuội đời đời cho các em trẻ này không? Nếu có xin quý vị đồng lòng với tôi xin quí vị cùng nói "Chúng tôi xin hứa"
Quý vị trong Hội Thánh Chúa, lời hứa không chưa phải là trọn vẹn nếu quý vị không làm, xin quí vị đã hứa nguyện sẽ giúp gia đình này để nuôi dạy con trẻ trở nên người tín hữu tốt, mà còn hứa trước Chúa Ba Ngôi là quý vị sẽ trọn lòng làm công việc này cùng với Anh và Chị Joel & Evonn để các em Ethan and Eivory Taveres được lớn lên trong sự thương yêu, dạy dỗ, nâng đở và dẫn dắt của hội thánh, nếu quý vị trọn lòng làm việc này trong tương lai, xin quý vị hứa với Chúa rằng quý vị sẽ trọn lòng hết ý mà làm việc này. Xin quý vị cùng nói "Chúng tôi sẽ trọng lòng làm"
(hội thánh trả lời)"Chúng tôi sẽ trọng lòng làm"
Father hand the child to Pastor
Mục sư bồng hay nắm tay con trẻ và dâng lời cầu nguyện.
Mục Sư giao giấy chứng chỉ.
Mục Sư mời ông BS Lê Hiền Nhân trưởng lão đại diện Hội Thánh tâm tình cùng gia đình trẻ Joel & Evonn


BÀI GIẢNG
CON CÁI LÀ CƠ NGHIỆP
Children [are] an heritage of the Lord.
Lu-ca (Luke) 2:22 - Châm Ngôn (Proverbs)17:6 - Thi-thiên (Psalms)127:3
Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa. (And when the days of their purification according to the law of Moses were fulfilled, they brought him up to Jerusalem, to present him to the Lord ) Lu-ca (Luke) 2:22
Cháu chắt là mão triều thiên của người già. Sự vinh hiển của các con là cha mẹ. (Children's children are the crown of old men; And the glory of children are their fathers.)Châm Ngôn (Proverbs)
Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban; Bông trái từ lòng dạ là phần thưởng. (Children are a heritage of Jehovah; [And] the fruit of the womb is [his] reward.) Thi-thiên (Psalms)127:3


Nhiều gia đình và có thể đến 99% cha mẹ bảo rằng họ rất thương con cái, điều nầy là tốt nhưng Tình Yêu không chỉ là cảm nghĩ hay chỉ là một cảm động nhất thời, mà là hành động thương yêu "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài," Nếu Chúa không hành động th`i chúng ta không được cứu, cho nên chúng ta cũng phải hành động theo sự thương yêu mình cho con và cháu.
Yes, ninety-nine percent of parents will say that they love their children, but love is MORE THAN A FEELING; love is an ACTION. "For God so loved the world that he gave his one and only Son" (John 3:16a). God showed that He loves us by His action of giving His only Son for us.
Nếu chúng ta được hỏi để chọn câu trả lời như thế này:
Câu hỏi: Chúa sẽ cho bạn đem lên thiên đàng một điều duy nhất trong những điều sau đây thì bạn nghĩ rằng Chúa cho đem lên điều gì?
1. Nhà cửa và tài vật
2. Tiền bạc đã để dành
3. Vinh quang về việc làm trong xã hội
4. Con cháu của chúng ta.
Câu trả lời chắt chắn là điều 4:/ Con cháu của chúng ta
Let me ask you a multiple choice question: What do you think the only thing we can take to heaven with us?
A. Your house;
B. Your money,
C. Your job,
D. Your child.
Cho nên tôi xin hỏi quí vị làm cha mẹ: Quý vị đã tận dụng hết thời giờ, tài năng, tài vật để ảnh hưởng con chắu của chúng ta để chúng ta được đem nó lên thiên đàng?
Chúng ta đã làm tròn mọi trách nhiệm và yêu thương chúng nó bằng hành động chưa?
The answer? Your child (if he or she commits his or her life to Christ). I cannot think of a greater responsibility for a parent than to do all he or she can to lead a child to Christ and train him or her to serve Him.
Parents, we only have a limited amount of time to be a positive influence in the lives of our children. Are we making the most of every opportunity?
Do you think that our children see loving your children with all your heart?
Lễ dâng con là một lời hứu nguyện với Chúa để cho chúng ta có trách nhiệm đem con (và cháu) của chúng ta lên thiên đàng với chúng ta. Và dĩ nhiên cũng có trách nhiệm nuôi dưỡng chúng nó nên người có ích cho Chúa, có ích cho xã hội.
Baby Dedication is a commitment of the parent to the Lord, some day we take our children to heaven.
Baby Dedication is also a commitment that we are nurturing them and leading them to become an excellent Christian and good person in a society.

1/ Giô sép và Ma-ri dâng con (Joseph and Mary's dedication)
Dâng con theo Cựu Ước, Luật Môi-se như sau
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng; bởi con đầu lòng thuộc về ta. (Xuất 13:1-2)
Old Testament about dedication "Then the Lord spoke to Moses, saying, 'Sanctify to Me all the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and animal; it is Mine'" (Exodus 13:1-2).
Dâng con trẻ theo Tân Ước (New Testament about dedication).
Theo luật Do-thái, Chúa Jêsus làm lễ cắt bì và sau 33 ngày hay 40 sau khi sinh, vợ chồng ông bà Jô-sép và Ma-ry đem Chúa lên đền thờ ở Jê-ru-salem để làm lễ Dâng con như luật Do-thái thời bấy giờ. Tuy việc dâng con không phải là lễ báp-têm như nhiều người lần tưởng nhưng là lời hứa nguyện từ gia đình với con trẻ.
Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa. Lu-ca 2:22
Jesus’ Dedication. About 33 days after Jesus’ circumcision, or 40 days after His birth, His parents took Him to Jerusalem to be dedicated to the Lord. According to Leviticus 12:4-5, every male child was to be brought to the temple in Jerusalem for dedication to the Lord at the completion of a mother’s purification
This Dedication is not Baptize or sin washer like some people thought. This only is a commitment from the parent to God about the child.
(And when the days of their purification according to the law of Moses were fulfilled, they brought him up to Jerusalem, to present him to the Lord ) Luke 2:22
2/ Con và Cháu là Phước Hạnh (Children and grandchildren is happiness for parent and grand)
Cháu chắt là mão triều thiên của người già. Sự vinh hiển của các con là cha mẹ.
BDM: Vương miện người già, ấy là đàn con cháu,
Còn vinh dự của con cháu, ấy là bậc cha ông.
(Children's children are the crown of old men; And the glory of children are their fathers.)Châm Ngôn (Proverbs)
Trong nước Mỹ có khoản 60 triệu người đang là ông bà theo thống kê chính phủ
Ai có số tuổi trên 45, thì có cơ hội 67% là ông bà
Có khoản 75 ngàn người mỗi tháng trở thành ông bà hay thêm lần nữa.
Phần đông 90% rất vui thoải hay là cảm nhận được phước hạnh khi làm ông bà
Kinh thánh ghi rằng: Vương miện người già, ấy là đàn con cháu, Còn vinh dự của con cháu, ấy là bậc cha ông. Khi đi thi hoa hậu, người đậu cuối cùng được đội lên vương miện, là một sự phước hạnh lớn lao cho người nhận.
Cũng như vậy, mỗi một con cháu sinh ra là một "mũ triều thiên, vinh dự, phước hạnh" của các ông bà. Trong đời tôi có lần ra trường, khi kêu lên để nhận bằng, cảm thấy mình vinh dự, nhưng thưa qúy ông bà anh chị em, hai lần mà tôi cảm thấy phước hạnh và vinh dự nhất không phải là lần tôi ra trường mà là hai lần hai đứa con đọc diễn văn Thủ Khoa khi tốt nghiệp, tôi chắc chắn rằng nếu ông bà ngoại chúng nó còn sống, ông bà cũng sẽ tràn ngập niềm vui và phước hạnh hơn tôi nữa.

• There were about 60 million grandparents in the United States in 2010
• Of Americans aged 45 and over, roughly 67 percent are grandparents?
• About 75,000 Americans become grandparents each month?
The most 90% are happy, feel blessed when become grandparents.
The Bible state: Children's children are the crown of old men; And the glory of children are their fathers. When you are going to beauty contests, the final person who wins will crown, is a great blessing for the recipient.
Likewise, each of the children born as a "crown, honor, blessing" of the grandparents. In my life,the when I hear my name in the graduation, I did feel honored, but the most happiness in my life is twice; I feel blessed and honored that two of my children speech in their graduated with Valedictorian; I'm sure that if their grandparents alive, they also filled with joy and blessings more than me.
3/ Con Cháu là Cơ Nghiệp
Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban; Bông trái từ lòng dạ là phần thưởng Kìa, (Children are a heritage of Jehovah; [And] the fruit of the womb is [his] reward.) Thi-thiên (Psalms)127:3
Trong xã hội Tây phương ngày nay, nhiều người xem con cái như là một gánh nặng, có người cho đó là giới hạn tự do của mình. Nhưng có những gia đình rất vui vì được sinh con cái, và được thương yêu chúng nó. Đồng thời những đứa con đó đem cho gia đình sự vui mừng, hạnh phúc. Thật là một phần thưởng không thể đo lường được cho cha mẹ. Những người đó kinh nghiệm được con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra
In today's Western society, many people view children as a burden, some have argued that limits their freedom. However, there are families who are happy to have kids, and they loved it. At the same time that children bring families joy and happiness. It is a reward beyond measure for parents. These people are experienced children's inheritance by the Lord, but the Lord blessing.
Thi-thiên có ghi rằng: Kìa, con cái là cơ nghiệp của CHÚA ban cho; Bông trái của tử cung là phần thưởng của Ngài trao tặng..
Children are a heritage of Jehovah; [And] the fruit of the womb is [his] reward. Psalms 127:3
Có một cặp vợ chồng Việt Nam đã viết: "Chúng tôi cưới nhau đã 42 năm, và đã về hưu. Chúng tôi gầy dựng bốn con, tiền chúng tôi kiếm được dùng cho con ăn học, chúng đều học đến nơi đến chốn. Các con tôi đã lập gia đình và chúng tôi có 10 đứa cháu rất dễ thương."
Cặp vợ chồng này nhìn thấy cơ nghiệp Chúa cho, và đã đầu tư vào đó, nay họ nhận được phước hạnh, họ đã kinh nghiệm con cái là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va ban cho. Bạn đã, đang và sẽ đầu tư thế nào vào cơ nghiệp Chúa giao trách nhiệm cho bạn.
Các bậc cha mẹ hãy đo thử sự giàu có mà Chúa đã ban cho, không phải dễ vì chưa thấy được, chỉ dùng đức tin mà thấy, nhưng cần nhớ: Chỉ có chúng nó những gì mà chúng ta có thể đem lên thiên đàn.

There are a couple from Vietnam wrote: "We have been married for 42 years, and retired. We take-care four children, the money we earn is used for children's education, and they are all success. My children are married, and we have 10 grandchildren so cute. "
The couple saw the inheritance of God, and have invested in it, this blessing they receive; they have experienced children an inheritance of the Lord, whom Jehovah gave to them. You are and I am, did we invest in the inheritance of God entrusted to you?
Parents please test the wealth that God has given, not easy because can't see it. Only through our faith, but remember: Only they are, which we can bring to heaven.

Admin
Admin

Posts : 78
Join date : 2015-03-01

View user profile http://vietbaptiststudent.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum