Tên của Mười Hai Sứ Đồ? Đơn giản quá????

Go down

Tên của Mười Hai Sứ Đồ? Đơn giản quá???? Empty Tên của Mười Hai Sứ Đồ? Đơn giản quá????

Post by Admin on Mon Mar 02, 2015 4:30 pm

Biết rang nhiều người đã biết, nhưng tôi ngạc nhiên khi có nhiều lầm lẫn về tên của 12 Sứ Đồ, cho nên viết ra đây để tham khảo:

Mười Hai Sứ Đồ
1. Phi-e-rơ (Peter or Simon con Jô-na, trước giả các thư tín Phi-e-rơ)
2. An-rê (Andrew) em Phi-e-rơ
3. Gia-cơ (lớn) (Jame son of Zebedee, anh của Giăng)
4. Giăng (John) (trước giả Phúc Âm Giăng, thơ Giăng và Khải Huyền)
5. Phi-líp (Philip)
6. Ba-thô-lô-mia - Ba-te-lê-my (Bartholomew, Nathanael)
7. Tho-ma Đi-đim (Thomas Didymus)
8. Ma-thi-ơ (Matthew, trước giả Phúc Âm Ma-thi-ơ)
9. Gia-cơ (nhỏ) (trước giả sách Gia-cơ)
10. Tha-đê (Thaddaeus or Lebbaeus, Ju-đa con của Gia-cơ)
11. Si-môn người Ca-na-an (Simon the Cananean called the Zealot)
12. Ju-đa (Judas Iscariot) (phản Chúa)
- 13. Ma-thia (Mattias, sứ đồ được chọn thay cho Juda)
- 14. Phao-lô (Paul được chọn sau này) (trước giả các Thư tín Phao-lô và
Hê-bê-rơ *)

Không phải sứ đồ:
Giăng Mac (John Mark) trước giả Phúc Âm Mác
Lu-ca (Luke) thầy thuốc, doctor, trước giả Phúc Âm Lu-ca và Công Vụ
Ba-na-na Yên Ủi
Ti-mô-thê

Admin
Admin

Posts : 78
Join date : 2015-03-01

View user profile http://vietbaptiststudent.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum