Tên của Mười Hai Sứ Đồ? Đơn giản quá????

Go down

Tên của Mười Hai Sứ Đồ? Đơn giản quá????

Post by Admin on Mon Mar 02, 2015 4:30 pm

Biết rang nhiều người đã biết, nhưng tôi ngạc nhiên khi có nhiều lầm lẫn về tên của 12 Sứ Đồ, cho nên viết ra đây để tham khảo:

Mười Hai Sứ Đồ
1. Phi-e-rơ (Peter or Simon con Jô-na, trước giả các thư tín Phi-e-rơ)
2. An-rê (Andrew) em Phi-e-rơ
3. Gia-cơ (lớn) (Jame son of Zebedee, anh của Giăng)
4. Giăng (John) (trước giả Phúc Âm Giăng, thơ Giăng và Khải Huyền)
5. Phi-líp (Philip)
6. Ba-thô-lô-mia - Ba-te-lê-my (Bartholomew, Nathanael)
7. Tho-ma Đi-đim (Thomas Didymus)
8. Ma-thi-ơ (Matthew, trước giả Phúc Âm Ma-thi-ơ)
9. Gia-cơ (nhỏ) (trước giả sách Gia-cơ)
10. Tha-đê (Thaddaeus or Lebbaeus, Ju-đa con của Gia-cơ)
11. Si-môn người Ca-na-an (Simon the Cananean called the Zealot)
12. Ju-đa (Judas Iscariot) (phản Chúa)
- 13. Ma-thia (Mattias, sứ đồ được chọn thay cho Juda)
- 14. Phao-lô (Paul được chọn sau này) (trước giả các Thư tín Phao-lô và
Hê-bê-rơ *)

Không phải sứ đồ:
Giăng Mac (John Mark) trước giả Phúc Âm Mác
Lu-ca (Luke) thầy thuốc, doctor, trước giả Phúc Âm Lu-ca và Công Vụ
Ba-na-na Yên Ủi
Ti-mô-thê

Admin
Admin

Posts : 78
Join date : 2015-03-01

View user profile http://vietbaptiststudent.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum